Dân Biểu Janet Nguyễn đã đệ trình AB 231. Dự luật này sẽ miễn trừ vĩnh viễn những người làm nail ra khỏi đạo luật AB 5, một đạo luật ảnh hưởng không tốt cho nhiều việc làm. AB 5 là một đạo luật được Cơ Quan Lập Pháp thông qua vào năm 2019, xác...