Cơ Quan Lập Pháp California — Phiên Họp Thường Kỳ  2021–2022 Nghị Quyết  116   Do Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn Đệ Trình Ngày 6, tháng 6, năm 2022   Nghị Quyết của Hạ Viện 116 — Liên quan đến Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản. XÉT RẰNG,  Hơn 100 năm đã...