Category: Uncategorized

ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018

Thượng Nghị SĩJanet Nguyễn ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018 Mừng Thành Công Đạo Luật SB895 Vào Cửa Tự Do – Có Thức Nhẹ Thứ Sáu, Ngày 19, Tháng10,2018 5:00 giờ chiều –9:00 tối VP Tái Tranh Cử Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn 12644 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92706 (Góc Westminster  và Roxey Dr)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐIỀU TRẦN: Thứ Tư, Ngày 15, Tháng 8 Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Trân Trọng Kính Mời Đồng Hương Tham Gia Buổi Điều Trần Quan Trọng Quyết Định Tương Lai Dự Luật SB 895 Tại Hạ Viện California

(Garden Grove, CA) Sau nhiều tích cực tranh đấu để có thêm thời gian cho cộng đồng Việt Nam tham gia ủng hộ Dự luật SB 895, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa được thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện  đã chấp nhận  chuyển buổi  điều trần  Dự luật SB 895 đến thứ