Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo ban hành Đạo Luật bảo vệ bệnh nhân và sự ổn định của CalOptima

(Garden Grove, CA) Trong vai trò Chủ Tịch Ủy Ban Y Tế Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hạnh thông báo việc ký ban hành Đạo Luật SB 4, do Thượng Nghị Sĩ Tony Mendoza, một dân cử thành viên của phái đoàn lập pháp Quận Orange làm tác giả. Đạo luật này được Hiệp Hội Người Dân Đóng Thuế Quận Cam bảo trợ, và có hiệu lực ngay lập tức.  Đạo Luật SB 4 thực hiện các biện pháp quan trọng để bảo vệ hơn 797,000 bệnh nhân của CalOptima, qua việc hệ thống hóa cách lựa chọn thành viên Hội Đồng Quản Trị CalOptima và ấn định rõ trách nhiệm của các thành viên và nhiệm kỳ của họ.  SB 4 này nhằm bảo đảm Hội Đồng Quản Trị của CalOptima  bao gồm đủ các đại diện của công chúng, người tiêu dùng, và các công ty cung cấp dịch vụ y tế.

Những người ủng hộ  Đạo Luật SB 4 đã lo ngại rằng một thành viên Hội Đồng Giám Sát sẽ  thay đổi thành phần của Hội Đồng Quản Trị CalOpital một cách bất ngờ sau khi thất bại trong việc tranh chấp chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị CalOptima . Họ tin rằng Đạo luật SB 4 rất quan trọng để ngăn chặn sự đặt để và đe dọa  của chính trị có thể gây khó khăn đến sự ổn định của CalOptima cũng như sức khỏe và bình yên cho thành viên.  Theo tác giả của đạo luật, mục tiêu của SB 4 là để bảo đảm rằng Hội Đồng Quản Trị CalOptima có đầy đủ trình độ chuyên môn cần thiết để cung cấp việc chăm sóc có phẩm chất cho các bệnh nhân. Khi làm điều này, Đạo Luật SB 4 cũng đòi hỏi phải có 2/3 tổng số phiếu của Hội Đồng Giám Sát mới được loại một thành viên đương nhiệm của Hội Đồng Quản Trị CalOptima và để bảo đảm CalOptima không bị ảnh hưởng một cách phi lý. Những thay đổi này cho thấy ý định của Tiểu Bang California trong việc bảo vệ CalOptima, một cơ quan điều hành khoản ngân sách $3.4 tỷ, do tiền thuế của Tiểu Bang và Liên Bang góp vào. Ngoài nguồn tài trợ chính cho CalOptima, Đạo Luật SB 4 cũng muốn bảo đảm là tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị CalOptima có tiếng nói bằng nhau khi quyết định hướng đi của cơ quan này, và không phải do một cơ quan kiểm soát.  Đạo Luật SB 4 đã được lưỡng đảng  ủng hộ, Thượng Viện và Hạ Viện thông qua và  Đạo Luật SB 4 này không lấy đi quyền bổ nhiệm thành viên của Hội Đồng Giám Sát.

“Vào lúc mà ngành y tế đang thay đổi, chúng ta cần phải giữ cho CalOptima càng ổn định càng tốt,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi đã hết sức cố gắng trong suốt sự nghiệp  của mình phục vụ cư dân để bảo vệ quyền lợi cho họ, đặc biệt là các trẻ em, người cao niên và người khuyết tật. SB 4 rất quan trọng và cần thiết để tạo sự ổn định ở CalOptima. Đạo luật này rất cần thiết để bảo vệ các bệnh nhân CalOptima.

Với việc Đạo Luật SB 4 được ký ban hành, Hội Đồng Quản Trị CalOptima sẽ giữ nguyên thành phần hiện nay, như đã được Hội Đồng Giám Sát chuẩn thuận hồi năm 2016. Hội Đồng Quản Trị CalOptima bao gồm 10 thành viên, trong đó có 9 người được bỏ phiếu, và một người không được bỏ phiếu. Hội Đồng Giám Sát Quận Cam có hai thành viên chính thức và một thành viên dự khuyết; hình thức này đã được toàn bộ Hội Đồng Giám Sát Quận Cam chuẩn thuận.

Ngoài sự bảo trợ của Hiệp Hội Người Dân Đóng Thuế Quận Cam, một tổ chức bất vụ lợi, không đảng phái, luôn ủng hộ các chương trình do tiền thuế tài trợ và hoạt động một cách công bằng, hiệu quả, và tốt cho nền kinh tế, Đạo Luật SB 4 còn có sự ủng hộ của Hội Đồng Thương Mại Quận Cam, Hiệp Hội Y Tế Quận Cam, Hiệp Hội Y Tế California, Tổ Hợp Dịch Vụ Y Tế AltaMed, Hiệp Hội Alzheimer’s Quận Cam, Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ tại California, Bệnh Viện Nhi Đồng Quận Cam, Thành Phố Santa Ana, Liên Minh Các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Quận Cam, Kaiser Permanente, KPC Health Inc., MemorialCare Health System, Prime Healthcare, St. Joseph Hoag Health, và Tenet Healthcare.