Phản đối Dự Luật AB 22

“Chúng ta phải phản đối Dự Luật Hạ Viện AB 22 (2017) !!” – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Dự Luật Hạ Viện AB 22, của Dân Biểu Rob Bonta cho phép Cộng Sản được làm việc trong cơ quan chính quyền Tiểu Bang California được Hạ Viện thông qua Ngày 8, Tháng 5, với số phiếu 41-30, sẽ được đệ trình vào Thượng Viện Tiểu Bang California.

Hãy cùngThượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lập tức ngăn chặn việc thông qua Dự Luật AB 22 trước khi dự luật này được đưa đến văn phòng Thống Đốc ký ban hành.

Hãy ký vào bản kiến nghị phản đối dưới đây và cùng lên tiếng yêu cầu Thượng Viện Tiểu Bang California bỏ phiếu chống lại Dự Luật Hạ Viện AB 22.

Ký Bản Kiến Nghị rất dễ dàng. Chỉ cần ghi tên, địa chỉ, và chi tiết liên lạc của qúy vị, sau đó bấm nút để gửi đơn của qúy vị đến tất cả các thành viên của Thượng Viện Tiểu Bang.

Ký Bản Kiến Nghị Phản Đối

“Chúng tôi đồng ký tên dưới đây cùng với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phản đối Dự Luật Hạ Viện AB 22 cho phép Cộng Sản làm việc trong chính quyền Tiểu Bang California. Chúng tôi đồng ý nhận thông tin từ văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và đồng ý Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thay mặt chúng tôi đệ trình Kiến Nghị Phản Đối Dự Luật Hạ Viện AB 22 đến Quốc Hội Tiểu Bang California”

 

Tải về hay In Bản Kiến Nghị Khiếu Nại

Download the PDF file .