sự ủng hộ SB 895

Hãy ký tên vào bản kiến nghị để hỗ trợ sự kiện lịch sử của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình dự luật đòi hỏi thành lập Chương Trình Giảng Dạy Mô Hình về Hành Trình Đi Tìm Tự Do của người tị nạn Mỹ gốc Việt

Trong nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt, tôi đã đệ trình Dự Luật SB 895, Chương Trình Giảng Dạy Mô Hình đầu tiên liên quan đến Hành Trình Đi Tìm Tự Do của người tị nạn Mỹ gốc Việt. Mục tiêu của SB 895 là cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện mà các khu học trên toàn tiểu bang California có thể tiếp cận khi giảng dạy về Chiến tranh Việt Nam và thời hậu chiến của Việt Nam.

Những câu chuyện về sự sống còn và hành trình tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt phải được giảng dạy tại các trường học toàn Tiểu Bang California. Những người tị nạn Mỹ gốc Việt mang trong ký ức những diễn tiến trực tiếp về Cuộc Chiến Việt Nam, những kinh nghiệm của họ trong thời chiến, và thời kỳ hỗn loạn sau khi Sài Gòn thất thủ, những chi tiết lịch sử này có thể giúp tất cả học sinh California có một cái nhìn rõ hơn về các sự kiện lịch sử đã làm thay đổi thế giới một phần nào.

Hãy cùng Tôi tham gia trong nỗ lực để bảo vệ những biến cố diễn tiến lịch sử của người tỵ nạn Việt Nam để thế hệ trẻ, các con em của chúng ta có thể hiểu được diễn tiến lịch sử của chúng ta đã ảnh hưởng cái nhìn của thế giới như thế nào. Hãy ký vào bản kiến nghị ngày hôm nay để tiếng nói của chúng ta phải được nghe!

Ký vào bản kiến nghị này, là sự bày tỏ việc ủng hộ của qúy vị đối với Dự Luật SB 895.

Ký Bản Kiến Nghị

“Trong nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt, tôi đã đệ trình Dự Luật SB 895, Chương Trình Giảng Dạy Mô Hình đầu tiên liên quan đến Hành Trình Đi Tìm Tự Do của người tị nạn Mỹ gốc Việt. Mục tiêu của SB 895 là cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện mà các khu học trên toàn tiểu bang California có thể tiếp cận khi giảng dạy về Chiến tranh Việt Nam và thời hậu chiến của Việt Nam.”