ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018

Thượng Nghị SĩJanet Nguyễn

ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018
Mừng Thành Công Đạo Luật SB895

Vào Cửa Tự Do – Có Thức Nhẹ

Thứ Sáu, Ngày 19, Tháng10,2018
5:00 giờ chiều –9:00 tối
VP Tái Tranh Cử Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
12644 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92706
(Góc Westminster  và Roxey Dr)


**Quý vị có thể đemPhiếu Khiếm Diện
Nhóm Bảo Vệ Lá Phiếu của TNS Janet Nguyễn
sẽ nhận và giúp trong việc bầu cử